Co prawda obowiązujący system ochrony praw konsumentów w sprzedaży bezpośredniej umożliwia zapewnienie pomocy kupującym oraz reakcję na naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. To jednak, w ocenie NIK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów nie zapewniają pełnej ochrony wszystkim nabywcom dóbr i usług poza lokalami sprzedawców.
NIK w swoim najnowszym raporcie zwraca uwagę, że konieczne jest zdecydowane przeciwdziałanie wykorzystywaniu niewiedzy konsumentów, w tym szczególnie osób starszych.

UOKiK monitorował rynek sprzedaży bezpośredniej i w efekcie podejmował stosowne działania edukacyjne i informacyjne. Prezes UOKiK zainicjował zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów dające mu nowe narzędzia służące ochronie praw konsumentów.

Zdaniem NIK, system zgłaszania spraw przez konsumentów i udzielania porad przez rzeczników konsumentów odpowiedzialnych za ochronę praw konsumenckich pozwalał zainteresowanym konsumentom na uzyskanie fachowej pomocy, w terminach umożliwiających skorzystanie z przysługujących im praw.

Jednak jest wile nieprawidłowości, na które  w toku kontroli zwrócono uwagę to m.in.:

  • znikome wspieranie konsumentów poprzez występowanie w ich imieniu z powództwem przeciwko przedsiębiorcom naruszającym ich prawa,
  • długotrwałe postępowania dotyczące podejrzeń naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,
  • utrudniony dostęp do siedziby rzecznika dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • nieprowadzenie lub prowadzenie w ograniczonym zakresie edukacji przez rzeczników konsumentów,
  • niedostosowanie godzin pracy rzeczników do potrzeb konsumentów aktywnych zawodowo,
  • brak ewaluacji przez UOKiK skuteczności działań edukacyjnych,
  • brak realizacji wniosku NIK, dotyczącego zmiany formy rejestru klauzul niedozwolonych, która nadal nie odpowiada potrzebom konsumentów i przedsiębiorców,
  • niedostosowanie wzoru sprawozdania z działalności rzeczników pozwalającego na analizę ilościową i jakościową nowych zachowań sprzedawców i konsumentów.

żródło NIK