Lepsza koordynacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli to główny cel ustawy o działaniach antyterrorystycznych, która we wtorek, 10 maja została przyjęta przez Radę Ministrów.

Projekt zawiera cały szereg konkretnych rozwiązań prawnych, które umożliwią służbom nie tylko skuteczne i sprawne, ale również szybkie działanie.

Efektem przygotowywanej ustawy będzie podniesienie skuteczności polskiego systemu antyterrorystycznego i zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. Nowe regulacje pozwolą m.in. na wzmocnienie mechanizmów koordynacji działań, doprecyzują zadania poszczególnych służb i instytucji oraz zasady współpracy między nimi. Przepisy umożliwią również podejmowanie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz zapewnią odpowiednie mechanizmy reagowania. Polskie przepisy karne zostaną ponadto dostosowane do nowych typów zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę:

 • Powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych CRP (dla zagrożeń terrorystycznych w cyberprzestrzeni).
 • Odpowiedzialność za zapobieganie terroryzmowi jednoznacznie przypisano szefowi ABW.
 • Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie odpowiedzialny za przygotowanie państwa na wypadek wystąpienie zdarzeń terrorystycznych, reagowanie na nie oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na te zdarzenia.
 • Szef ABW będzie prowadził wykaz osób mogących mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.
 • ABW otrzyma dostęp do danych i informacji zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach państwowych, prowadzonych przez inne organy, służby i podmioty, w tym także samorządy. Otrzyma również dostęp do obrazu z monitoringu umieszczonego w miejscach publicznych.
 • Usprawniono przepisy w zakresie możliwości użycia Wojska do wsparcia Policji w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego. Decyzję będzie podejmował Minister Obrony Narodowej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Wprowadzono możliwość użycia broni palnej przeciwko osobie dokonującej zamachu, nawet jeśli skutkiem będzie śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby.
 • Ustanowiono tzw. tryb postępowania przygotowawczego w przypadku podejrzenia lub usiłowania popełnienia albo przygotowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Prokurator będzie mógł zdecydować o przeszukaniu pomieszczeń i innych miejsc na wskazanym obszarze.
 • Wprowadzono możliwość użycia broni w celu zniszczenia drona stwarzającego zagrożenie.
 • Wprowadzono zmiany pozwalające podjąć służbę w ABW, AW, SKW, SWW także osobom, które oprócz polskiego obywatelstwa posiadają obywatelstwo innego kraju. Ma to służyć ułatwieniu rozpoznania środowisk radykalnych z innych krajów, w tym międzynarodowych organizacji terrorystycznych.
 • Wprowadzono obowiązek rejestracji użytkowników przedpłaconych kart telefonicznych (pre-paid).
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  na wniosek szefa ABW albo SKW będzie wydawał decyzję o natychmiastowym wydaleniu z kraju cudzoziemca, mogącego prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską albo podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw.
 • Przyznano Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji kompetencje do wydania decyzji o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu na określonych przejściach granicznych w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyższego stopnia alarmowego.
 • Rozszerzono przesłanki udzielenia Straży Granicznej wparcia przez Żandarmerię Wojskową.
 • Wprowadzono w kodeksie karnym karalne stadium przygotowania do popełnienia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych.
 • Wprowadzono przepisy karne wynikających z podpisanego przez Polskę Protokołu dodatkowego do sporządzonej w dniu 16 maja 2005 r. w Warszawie Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi:
  • penalizację uczestniczenia, w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w szkoleniu mogącym ułatwić popełnienie takiego przestępstwa;
  • penalizację przekroczenia granicy państwa, w celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub czynów określonych w ustawie.
 • Szef ABW będzie mógł uzyskać dostęp do przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów i danych osób, które je zawarły, jak również do danych dot. obrotu instrumentami finansowymi stanowiących tajemnicę zawodową.

Projekt ustawy zostanie teraz skierowany do Sejmu.

– W tej ustawie są narzędzia do skutecznej walki z terroryzmem (…) Moim zadaniem jest niedopuszczenie do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Paryżu czy Brukseli. Służby dzięki tej ustawie mają odpowiednie narzędzia, by strzec bezpieczeństwa – podkreślił po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów minister Mariusz Błaszczak.

Jak poinformował minister, w projekcie uwzględnione zostały uwagi Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finansów. Szef MSWiA wyraził nadzieję, że projekt trafi pod obrady Sejmu na jednym z najbliższych posiedzeń oraz poinformował, że założeniem jest, aby ustawa została zaczęła obowiązywać przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży.

źródło: MSWiA

Zobacz również: