Czy pracownik zatrudniony na cały etat w jednostce budżetowej, której założycielem jest gmina,  może zostać zatrudniony  w urzędzie tej gminy na część etatu?  Według RIO jest to możliwe, ale pod warunkiem uwzględnienia zasad wynikających z ustawy.

Urząd Gminy i Miasta w Ińsku wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie ws.  zatrudniania pracowników samorządowych. Samorząd poinformował, że w związku z planowanym odejściem na emeryturę pracownika księgowości rozważa możliwość zatrudnienia na jedną drugą etatu osoby, która obecnie jest zatrudniona na cały etat w jednostce budżetowej, której założycielem jest gmina.

„Czy pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej (…)  na stanowisku głównego księgowego może zostać zatrudniony  np. na jedną drugą etatu, w urzędzie gminy i miasta w dziale księgowości, jako pracownik ds. wydatków?” – zapytano w piśmie do RIO.

Jak poinformowano, w jednostce budżetowej główny księgowy podlegałby dyrektorowi tej jednostki, natomiast w  urzędzie gminy – burmistrzowi.

Urząd zapytał ponadto, czy w nowo tworzonej instytucji kultury na stanowisko głównego księgowego (np. na jedną czwartą etatu) można zatrudnić obecnego głównego księgowego, który pracuje na pełen etat w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W odpowiedzi regionalna izba obrachunkowa poinformowała, że wobec braku przepisów zakazujących zatrudnienia pracownika w dwóch jednost­kach organizacyjnych gminy, kolegium izby, które rozpatrywało sprawę,  nie widzi przeszkód, co do możliwości zastoso­wania przedstawionych rozwiązań.

RIO zwróciło przy tym uwagę na konieczność uwzględnienia zasad wynikających z art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z przywołanym przepisem pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Zobacz również: