Prawo do świadczenia z programu 500 plus przysługuje cudzoziemcom spoza UE, jeśli w Polsce pracują i mieszkają z rodzinami; dotyczy to również osób, które uzyskały w naszym kraju status uchodźcy – przypomina wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.
Wiceminister podkreślił, że intencją autorów ustawy było przyznanie prawa do świadczenia tym cudzoziemcom, którzy chcą się z Polską związać – tutaj pracować, mieszkać i wychowywać dzieci.
W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program „Rodzina 500 plus”, zapisano, że świadczenie wychowawcze przysługuje kilku kategoriom cudzoziemców.
Po pierwsze są to osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli – jak przypomniał Marczuk – obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. „Oni mogą otrzymywać 500 plus na takich zasadach, jak Polacy otrzymują świadczenia rodzinne za granicą. Czyli jeśli pracują w Polsce i tu przebywają. Miejscem pierwszeństwa otrzymywania świadczenia jest miejsce pracy” – wyjaśnił.
Podkreślił, że są to takie same zasady, jakie obowiązują Polaków, gdy jadą do pracy za granicę. „Gdy np. tata pracuje w Wielkiej Brytanii, mama zostaje w Polsce i nie pracuje, to tata ma prawo ubiegać się o tzw. child benefit w Wielkiej Brytanii” – powiedział Marczuk.
Kolejną grupą cudzoziemców uprawnioną do świadczenia z programu 500 plus są osoby spoza UE, jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. „Z tym, że na razie, jeśli chodzi o te świadczenia rodzinne, jest to pusty zapis, nie mamy dwustronnych umów” – zaznaczył wiceminister.
Prawo do świadczenia wychowawczego mają również osoby z zezwoleniami na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz cudzoziemcy, którzy mają prawo do pobytu w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” przynajmniej na pół roku. W obu tych przypadkach muszą mieszkać w Polsce wraz z rodzinami. „Uwzględnialiśmy w tej kwestii uwagi MSWiA, naszą intencją jest, żeby 500 plus było wypłacane osobom, które zdecydują się na stałe zostać, związać z Polską” – podkreślił.

Zobacz również: