21 kwietnia Rada m.st. Warszawy przyjęła stanowiska w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz w sprawie reprywatyzacji w m.st. Warszawie.

W podjętym stanowisku Rada m.st. Warszawy przyjęła, że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski”. Apeluje także, aby w działalności Urzędu m.st. Warszawy oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych uwzględniane były wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, także te nieopublikowane.

Trwający od 2015 r. polityczny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego godzi nie tylko w podstawowe zasady ustrojowe demokratycznego państwa prawa, ale jednocześnie podważa zasadę pewności prawa. Bezprawna odmowa publikacji kolejnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Rady Ministrów prowadzi do pogłębiania chaosu prawnego w Polsce. W przypadku stwierdzenia przez Trybunał niekonstytucyjności przepisów ustawowych i aktów niższego rzędu może w przyszłości dochodzić do sytuacji, w których część sądów i organów administracji publicznej będzie stosować przepisy uznane za niekonstytucyjne (bezprawnie traktując nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jako nieważną opinię), zaś inne sądy i organy – respektując orzeczenie sądu konstytucyjnego – odmówią ich zastosowania. W efekcie w Rzeczypospolitej Polskiej istnieć będą dwa porządki prawne, w których inne normy będą uznawane za obowiązujące.

Wysokie ryzyko negatywnych skutków działań podjętych wobec Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że Rada m.st. Warszawy dla wyjaśnienia wątpliwości wyraźnie wskazuje, jakie prawo będzie stosowane przez samorządowe władze Warszawy.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

źródło: UM Warszawa